Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Rozmowy płacowe w MEN

8 marzec 2017

6 marca w Ministerstwie Edukacji Narodowej odbyła się kolejna tura rozmów ws. nowego sposobu finansowania oświaty i modelu finansowania wynagrodzeń nauczycieli. Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie, ponieważ np. likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli!

W rozmowach uczestniczyli przedstawiciele związków zawodowych (bez „Solidarności”), resortów prowadzących szkoły i korporacji samorządowych.

Przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej w sprawach finansowania oświaty zgłosił między innymi propozycję zabezpieczenia w subwencji oświatowej środków na wynagrodzenia nauczycieli realizujących ramowe plany nauczania, z wyłączeniem nauczycieli psychologów, pedagogów, logopedów, nauczycieli świetlic i bibliotek. Propozycja ta spotkała się z jednoznaczną, krytyczną reakcją ZNP. Jak zaznaczył przedstawiciel Związku propozycja ta jest sprzeczna z zapowiedziami minister edukacji Anny Zalewskiej dotyczącymi uporządkowania spraw nauczycieli specjalistów.

W zakresie nowego modelu finansowania wynagrodzeń MEN zaproponowało:

* odejście od tzw. średnich wynagrodzeń,

* ustawowe określenie wysokości wynagrodzenia zasadniczego, a także puli środków na dodatek motywacyjny i funkcyjny oraz fundusz nagród – środki te byłyby w dyspozycji samorządu i dyrektorów szkół i placówek,

* pozostawienie na dotychczasowych zasadach dodatku stażowego, nagród jubileuszowych, nagrody rocznej tzw. „13” i godzin ponadwymiarowych,

* przyznawanie dodatku motywacyjnego z dołu, kwartalnie albo po upływie sześciu miesięcy, lub zastąpienie go innym dodatkiem, np. premią,

* wypłacanie wynagrodzeń dla nauczycieli z dołu, a nie z góry,

* zwiększenie puli środków na wynagrodzenia poprzez zmniejszenie lub likwidację środków na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, dodatek wiejski, dodatek mieszkaniowy i dodatek na zagospodarowanie.

Resortowe propozycje ZNP ocenił bardzo krytycznie.

  1. Likwidacja tzw. średnich wynagrodzeń może oznaczać zmniejszenie wynagrodzeń nauczycieli, w przypadku gdy na poziomie samorządu nie zostaną wynegocjowane dodatki będące w gestii samorządu. ZNP przypomniał, że podstawowym postulatem Związku jest zwiększenie udziału płacy zasadniczej w wynagrodzeniu. Brak pojęcia średnich wynagrodzeń uniemożliwi spełnienie tego postulatu.
  2. ZNP odrzucił propozycję zwiększenia wynagrodzeń kosztem zmniejszenia lub likwidacji dodatków socjalnych (zfśs, dodatki wiejski, mieszkaniowy i na zagospodarowanie).
  3. ZNP odrzucił nowy model dodatku motywacyjnego. Krytycznie odniósł się do projektu wypłaty dodatku z dołu po kwartalnym lub półrocznym okresie.
  4. ZNP przyjął propozycję wypłacania wynagrodzeń z dołu pod warunkiem zabezpieczenia w danym roku dodatkowego wynagrodzenia w pełnej wysokości.

Rozmowy będą kontynuowane 21 marca. Związek Nauczycielstwa Polskiego pisemnie odniesie się do zaproponowanych propozycji.