Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

PROTEST WŁOSKI!

23 październik 2019

protest

PROTEST WŁOSKI!

Dlaczego? Chcemy pokazać, jak wiele robimy za niewielkie pieniądze.

Płaca minimalna nauczyciela: 2450 zł brutto

Pensja minimalna w 2020 r.: 2600 zł

Chcemy pracować i godnie zarabiać.

Zależy nam na dobrej edukacji!

 

Za tzw. protestem włoskim opowiedziało się ponad 50 proc. nauczycieli
i pracowników oświaty z ponad 220 tys., którzy wypełnili ankietę ZNP dotyczącą dalszych form protestu.

Od 15 października br. rozpoczynamy akcję protestacyjną polegającą
na wykonywaniu tylko tych zadań, które są opisane w przepisach prawa oświatowego – mówił prezes ZNP Sławomir Broniarz 2 października. – Decyzja
o udziale w proteście będzie decyzją indywidualną każdego nauczyciela – podkreślił.

 

ZAJĘCIA NIEOBOWIĄZKOWE (dla nauczycieli)

Nauczycielu, czy wiesz, że NIE JEST TWOIM OBOWIĄZKIEM m.in.
(jest to katalog otwarty):

Nauczycielu, na co dzień wykonujesz wiele zadań, które wcale Cię nie obowiązują
w ramach łączącego Cię ze szkołą (przedszkolem) stosunku pracy. Zadania nieobowiązkowe odrywają Cię od Twoich rzeczywistych obowiązków, utrudniają,
a często uniemożliwiają rzetelną realizację zadań związanych z powierzonym Ci stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą
i opiekuńczą.

 

ZADANIA OBOWIĄZKOWE

Katalog obowiązków zawodowych nauczyciela określa art. 6 oraz 42 ust. 2 Karty Nauczyciela, a także art. 5 ustawy Prawo oświatowe. Jest to katalog zamknięty.

Nauczyciel obowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) doskonalić się zawodowo, zgodnie z potrzebami szkoły;

5) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku
dla każdego człowieka;

6) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;

7) w działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych kierować się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie, postawę moralną i obywatelską, z poszanowaniem godności osobistej ucznia.

W ramach swojego czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest realizować:

1) zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze prowadzone bezpośrednio
z uczniami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym w tzw. pensum;

2) inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów;

3) zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem
i doskonaleniem zawodowym.