Związek Nauczycielstwa Polskiego
Zarząd Oddziału w Będzinie

Pensje i autonomia!

2 listopad 2017

Protest w obronie autonomii zawodu nauczyciela i godnych zarobków pedagogów!

Jesteśmy za autonomią zawodu nauczyciela!

Jesteśmy przeciwko niekorzystnym zmianom w Karcie Nauczyciela, które:

– łączą awans zawodowy z oceną moralności,

– sprawią, że wynagrodzenie nauczycieli będzie niższe.

Nasza Karta to nasze prawa

Szanowne Koleżanki i Koledzy Nauczyciele!

Rząd konsekwentnie ogranicza uprawnienia nauczycieli wynikające z ustawy – Karta Nauczyciela i zmienia warunki pracy na niekorzyść nauczycieli:

•             wprowadza się obowiązkowe terminy dokonywania oceny pracy nauczyciela w powiązaniu ze ścieżką awansu zawodowego (ocena pracy nauczyciela będzie dokonywana po zakończeniu stażu na każdy kolejny stopień awansu zawodowego oraz co trzy lata pracy w szkole),

•             obowiązywać będą szczegółowe kryteria dokonywania oceny pracy nauczyciela (w przypadku nauczyciela dyplomowanego aż 41),

•             dyrektor będzie ustalał wskaźniki do poszczególnych kryteriów oceny pracy nauczyciela w szkolnym regulaminie,

•             postawa moralna i etyczna będzie jednym z kryteriów oceny pracy nauczyciela,

•             wydłuża się ścieżkę awansu zawodowego nauczyciela z 10 do 15 lat,

•             wprowadza się dodatek za wyróżniającą pracę, ale wyłącznie dla nauczycieli dyplomowanych,

•             likwiduje się dodatki socjalne,

•             ogranicza się możliwość korzystania z urlopów dla poratowania zdrowia,

•             zmienia się termin wypłaty wynagrodzeń – nauczyciele otrzymają swoje pensje „z dołu”, a nie jak dotychczas „z góry”,

•             planuje się, że państwo określi tylko wysokość uposażenia zasadniczego,

•             zniknie pojęcie średnich wynagrodzeń nauczycieli, a w konsekwencji zlikwidowane zostaną dodatki uzupełniające.

Jesteśmy przeciwko zmianom w pragmatyce zawodowej nauczycieli (Karta Nauczyciela) dotyczącym między innymi:

1)            zmiany formuły awansu zawodowego i oceny pracy nauczycieli;

2)            niekorzystnej zmiany systemu wynagrodzeń nauczycieli;

3)            likwidacji dodatków socjalnych.

Domagamy się znaczącego wzrostu wynagrodzeń od 1 stycznia 2018 r.

 

baner

Związek Nauczycielstwa Polskiego

Oddział w Będzinie

Załączniki:

Plakat

Ulotka